Alle klimatilskudd

Kartleggingstilskudd for utslippsfri anleggsplass

Motta tilskudd til rådgivning om hvilke tiltak du som utbygger kan iverksette for å få byggeplassen utslippsfri. 
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

I dag brukes det stort sett bare fossile energikilder på byggeplassene i Oslo. Det ønsker vi å gjøre noe med. Nå kan du få støtte fra Oslo kommune til å kartlegge hvordan din byggeplass kan bli utslippsfri.

Støtten dekker 80 prosent av kostnadene for dette kartleggingsarbeidet, begrenset oppad til 100 000 kroner.

Søknadsfristen er løpende.

Klimaetaten vil ikke kunne behandle flere søknader om klimatilskudd fordi tilsagnsfullmakten for 2023 er brukt opp. Det skyldes at tilskuddsordningene er populære, og at mange innbyggere og næringslivet i Oslo ønsker å investere i bedre klima- og energiløsninger.

Klimaetaten vil likevel ta imot søknader til de forskjellige tilskuddsordningene, men disse vil ikke bli behandlet før Klimaetaten eventuelt får en ny tilsagnsfullmakt. Vi kan heller ikke garantere at søknadene da blir behandlet med et helt eller delvis positivt utfall, selv om søknadene møter kriteriene for dagens tilskuddsordninger.

Kriterier for å søke

 • Kartleggingsarbeidet skal gjøres av profesjonelle fagkonsulenter.
 • Du må søke om tilskudd per byggeplass.
 • Byggeplassen må være i Oslo.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.

Hvem kan søke?

 • Alle private bedrifter og private virksomheter med prosjekter som gjennomføres i Oslo kan søke. Privatpersoner og offentlige virksomheter kan ikke søke.
 • Vi gir ikke støtte til konseptstudier som kun ser på bruk av biodrivstoff.
 • Vi gir heller ikke støtte til studier som kun omfatter utstyr til tørk/varme.
 • Vi kan gi støtte til kartleggingsarbeid der disse temaene inngår som del av en helhet, for eksempel bruk av biogass eller annet biodrivstoff til enkelte maskiner når utslippsfrie løsninger ikke er tilgjengelig.

Krav til kartleggingen og rapporten

 • Kartleggingsarbeidet skal ha blitt utført etter utbyggers ønske.
 • Kartleggingen skal undersøke hvordan anleggsarbeidet helt eller delvis kan gjøres uten utslipp av klimagasser, for eksempel ved bruk av elektriske gravemaskiner, elektriske lastebiler eller annet tyngre mobilt utstyr. Aktuelle temaer kan være markedsundersøkelse av tilgang på utslippsfrie anleggsmaskiner til bruk i et konkret prosjekt, tilgjengelige støtteordninger, muligheter og kostnader til energiforsyning lokalt til anleggsplassen (elektrisitet og/eller hydrogen) og nødvendige tilpasninger i planlegging for å kunne gjennomføre prosjektet.
 • Arbeidet skal dokumenteres i form av en sluttrapport der resultater av kartleggingen oppsummeres.
 • Rapporten skal avklare hvordan utslippsfri energi (elektrisitet eller hydrogen) kan gjøres tilgjengelig på byggeplassen i tilstrekkelig omfang på et tidlig stadium i byggeprosjektet.
 • Rapporten skal vise potensialet for redusert energibruk og økonomiske konsekvenser for utbygger, samt utslippsreduksjoner, som for eksempel hvor mange liter diesel utbygger vil spare på en utslippsfri anleggsplass.
 • Rapporten skal sendes til Klimaetaten, som står fritt til å benytte rapportens innhold.

Dette må søknaden inneholde

 • Navn på firma som utfører kartleggingen og kontaktinformasjon.
 • Navn på utbygger og adresse for byggeplassen.
 • Pristilbud for kartleggingen eller foreslått avtale mellom partene.
 • Det må komme fram at studiet gjennomføres etter utbyggers ønske.
 • Det må komme fram om utbygger har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste 3 årene, i tillegg til størrelsen på eventuell støtte.
 • Det må komme fram om utbygger har mottatt annen offentlig støtte som dekker de samme støtteberettigede kostnadene som gis etter denne tilskuddsordningen, i tillegg til størrelsen på støtten.

Slik søker du

 1. Skriv søknaden. Se punktet "Dette må søknaden inneholde" for veiledning.
 2. Send inn søknaden. Søknaden kan sendes inn av utførende konsulent på e-post til fondet@kli.oslo.kommune.no.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Du blir kontaktet. Vi tar kontakt med alle som har søkt for oppfølging videre.
 2. Når du har mottatt tilsagnet, kan arbeidet med rapporten starte.
 3. Når rapporten er ferdig skal denne sendes til Klimaetaten, fondet@kli.oslo.kommune.no.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Søk på kartleggingstilskudd for utslippsfri anleggsplass

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter

Motta tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger.

Privatpersoner
Borettslag og sameier
Bedrifter

Om støtteordningen

Klima- og energifondet gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og pilotprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger og -teknologier. Det er ønskelig med prosjekter knyttet til både produksjon og bruk av energi. Målet med støtte til FoU- og pilotprosjekter er å utvikle eller vise frem nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene, øke energieffektiviteten og øke produksjonen av fornybar energi i Oslo.

Elektriske maskiner og motorredskaper

Motta tilskudd til innkjøp av elektriske maskiner og motorredskaper til bruk i Oslo.

Bedrifter

Om støtteordningen

Lyst til å bytte ut den dieseldrevne gravemaskinen eller hjullasteren med en mer klimavennlig utgave? Nå kan bedriften din motta tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper og maskiner til bruk i Oslo. Eksempler på maskiner som vil kunne få støtte er mindre gravemaskiner, hjullastere og dumpere i tillegg til andre driftsmaskiner som gressklippetraktorer o.l.

Alle klimatilskudd