Alle klimatilskudd

Tilskudd til biogasstasjoner

En stadig større andel av Oslo og Norges tungtransport kjører på biogass. Nå kan dere få tilskudd til å etablere biogasstasjoner i Oslo.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Veitrafikk er den største utslippskilden i Oslo, og tunge kjøretøy står for nesten en fjerdedel av utslippene fra veitrafikken i byen. For at flere skal velge fossilfrie alternativ til diesel må det være et godt tilbud av klimavennlige drivstoff. Nå kan dere få tilskudd til å etablere biogasstasjoner i Oslo.

Søknadsfrist for ordningen er 1. september 2023 klokken 12.00. Søknadene vil vurderes opp mot kriterier. Kommunen vil gi tilskudd til etablering av inntil tre biogasstasjoner.

Vi anbefaler at dere bruker tilstrekkelig tid til å utforme søknaden. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere planlegger å sende inn en søknad, eller trenger veiledning i forbindelse med søknadsprosessen.

Tilskuddsbeløp

Hvor mye dere får i tilskudd, er avhengig av hvor mange tunge kjøretøy som kan fylle på stasjonen i løpet av ett døgn. Stasjonen trenger ikke betjene dette antallet biler ved åpning, men skal være tilrettelagt for å kunne øke kapasiteten uten videre inngrep.

Tilskuddssatsene er:

 • 30-69 biler: 25 %
 • 70-119 biler: 35 %
 • 120-159 biler: 45 %
 • 160 +: 50 %

Maksimalt tilskudd per stasjon er 10 millioner kroner. Støtteberettigede kostnader er materielle og immaterielle kostnader som er nødvendige for å etablere biogasstasjonen. Budsjett som følger med søknaden skal spesifisere kostnadene forbundet med tiltaket. Kostnader for tomt inngår ikke i de støtteberettigede kostnadene.

Ifølge Gruppeunntakets artikkel 56 skal tilskuddsbeløpet ikke overstige forskjellen mellom de støtteberettigede kostnadene og driftsresultatet av investeringen. Støttemottaker må derfor rapportere driftsresultatet hvert tredje år etter åpning av stasjonen i avskrivningsperioden. Dersom driftsresultatet av investeringen overgår de støtteberettigede kostnadene, skal deler av tilskuddet tilbakebetales. For full beskrivelse av tilbakebetalingsmekanismen, se vedlegget Følgenotat tilskudd til biogass under.

Hvem kan søke?

Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene kan søke om tilskudd.

Slik søker du

Dere skriver selv søknaden og sender den til postmottak@kli.oslo.kommune.no innen 1.9.2023, kl. 12.00. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere planlegger å sende inn en søknad, eller trenger veiledning i forbindelse med søknadsprosessen.

Krav til søknaden:

 • Søknaden må gjelde en offentlig tilgjengelig biogasstasjon som skal etableres på en adresse i Oslo. Tilsagnet gjelder kun den omsøkte adressen.
 • Det skal tilbys flytende biogass.
 • Biogasstasjonen skal være døgnåpen og ha en stasjonstilgjengelighet på minimum 97 %.
 • Stasjonen skal være tilpasset tunge kjøretøy som lastebil og buss.
 • Stasjonen skal profileres som energistasjon som tilbyr biogass.
 • Det skal fremkomme at prosjektet er støttet av Oslo kommune hvis det profileres.

I søknaden må dere beskrive følgende:

 • Kontaktinformasjon til søker: Navn på bedriften og organisasjonsnummer, samt kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse.
 • Biogasskapasitet: Daglig energivolum som kan leveres av biogass og antall kjøretøy som kan betjenes samtidig, både ved oppstart og ved eventuell oppskalering av stasjonen.
 • Forsyningssikkerhet: Hvilke kilder (produksjonsanlegg) dere planlegger å benytte for biogass, og reserveløsning dersom primærkilde ikke er tilgjengelig.
 • Kundesegmenter: Hvilke typer kunder (for eksempel taxi, vare- og nyttetransport, privatpersoner) og kjøretøy (for eksempel personbiler, varebiler, distribusjonsbiler, vogntog) dere ser for dere å betjene med stasjonen.
 • Fremdriftsplan: Tidslinje for aktiviteter og milepæler for prosjektet frem til stasjonen er i drift.
 • Budsjett for etableringen.
 • Oversikt over forventet driftsresultat over avskrivningsperioden.
 • Søknaden må knyttes til en adresse i Oslo. Dere må beskrive eierforhold, tilgang og eventuelle byggesaks- eller regulatoriske forhold på tomten.
 • Øvrige momenter dere mener er relevant i forbindelse med etablering av energistasjonen.

Søknadene vil bli rangert etter følgende kriterier:

 • Totalkostnad for prosjektet delt på antall mulige fyllinger per dag.
 • Avstand fra avkjøring fra en av følgende veier: E6, E18, Rv163, Nedre Kalbakkvei eller Rv150 (Ring 3) (måles i kjøretid fra vei). Det vil i tillegg telle positivt dersom det tilbys komprimert biogass i tillegg til flytende.

Klageadgang

Avslag på søknad og tildelingen av midler kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra dere mottar brev om avslag eller tildeling. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no.

Vedlegg:

Informasjon og generelle krav

Informasjon og generelle krav.pdf

Gruppeunntaksmelding, tilskudd til biogasstasjoner

Gruppeunntaksmelding, tilskudd til biogasstasjoner.pdf

Følgenotat, tilskudd til biogasstasjoner

Følgenotat, tilskudd til biogasstasjoner.pdf

Søk på tilskudd til biogasstasjoner

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Kjøp av biogasskjøretøy og elektriske anleggsmaskiner

Få inntil 50 % av merkostnadene dekket av Enova.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker bedriften din å kutte utslipp fra transport, eller å kjøpe utslippsfrie anleggsmaskiner? Enova kan gi deg tilskudd til å dekke deler av merkostnadene, og til tilknyttede offentlig tilgjengelige ladestasjoner og fyllestasjoner for biogass og hydrogen.

Alle klimatilskudd