Avvikler tilskuddsordninger med lav klimaeffekt og få søkere

Klimaetaten avvikler ordninger med lav klimaeffekt og få søkere. Ordningene som legges ned er Etterisolering og bytte av vinduer og dører i private boliger, Trygg sykkelparkering i borettslag og sameier, Klimasmarte jobbreiser og Konseptstudie for utslippsfri anleggsplass.
13. desember 2023
Klimatilskuddene skal brukes på tiltak som fører til kutt i klimagassutslipp eller til energisparing i Oslo. Dette har vi lagt til grunn når vi har vurdert hvilke ordninger som bør avvikles.
- Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Klimaetaten vurderer til enhver tid hvilke tilskuddsordninger som er aktuelle, og oppretter og avvikler disse i tråd med vedtektene for fondet. Etaten har tatt en gjennomgang av alle ordningene for å sikre at ordninger som det ikke lenger er behov for fordi markedet er modent, som har lav klimaeffekt eller treffer dårlig, avvikles.

Det vil være mulig å søke på ordningene til og med 31. desember 2023.

Selv om Klimaetaten avvikler enkelte tilskuddsordninger, går det fortsatt an å søke om støtte til en rekke ulike tiltak. Noen eksempler er ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, hurtigladere til elektriske varebiler og tilskudd til elektriske anleggsmaskiner. Du kan se hele listen over klimatilskudd på forsiden av klimatilskudd.no.

Hvorfor fjernes isolasjon og bytte av vinduer og dører i private boliger?

Tilskuddsordningen Isolasjon og bytte av vinduer og dører i private boliger ble opprettet i forbindelse med den ekstra satsingen på energitilskudd. Siden høsten 2022 har innbyggere i Oslo fått ekstra høye satser til å gjennomføre energitiltak i bolig. Det har hele tiden vært klart at ordningen skulle vare ut 31. desember 2023. Enova gir tilskudd til flere energitiltak i boliger, inkludert oppgradering av bygningskroppen. Det vil derfor fortsatt være mulig for eiere av private boliger i Oslo å få tilskudd til gjennomføring av energitiltak.

Hvorfor fjernes Trygg sykkelparkering?

Trygg sykkelparkering i borettslag og sameier er et godt tiltak for å tilrettelegge for dem som allerede sykler, men er ikke nødvendigvis utslagsgivende for at flere begynner å sykle og flytter reisene sine fra forurensende biler til sykkel. Klimaetaten vurderer derfor at ordningen har liten effekt i å kutte utslipp i Oslo, som er et av kriteriene i klima- og energifondets vedtekter.

Hvorfor fjernes Klimasmarte jobbreiser?

Klimasmarte jobbreiser ble lansert i 2019. I 2021 gjorde Klimaetaten noen mindre endringer i ordningen. Hensikten med endringene var at ordningen skulle bli enklere å forstå for søkere og mer attraktiv å søke på. Klimaetaten har aldri mottatt den søknadsmengden vi har ønsket for ordningen, til tross for gjentatte markedsføringsrunder og justeringer av ordningen. I likhet med Trygg sykkelparkering i borettslag og sameier vurderer vi at ordningen i størst grad legger til rette for dem som allerede sykler og i liten grad flytter folk fra biler med utslipp til sykkel. Dermed har også denne ordningen begrenset effekt i å kutte utslipp, og oppfyller ikke fondets vedtekter om å bidra til utslippskutt i Oslo.

Hvorfor fjernes Konseptstudie for utslippsfri anleggsplass?

Da ordningen ble lansert i 2020, fantes det svært få utslippsfrie anleggsmaskiner, og feltet var nytt. For å senke terskelen til å ta i bruk utslippsfrie anleggsmaskiner var det viktig å bidra til mer kunnskap og flere erfaringer i bransjen med utslippsfritt anleggsarbeid. Ordningen skulle bidra til dette. I tiden siden ordningen ble opprettet, er det gjennomført flere bygg- og anleggsprosjekter med utslippsfrie maskiner. Klimaetaten mener kunnskapsnivået i bransjen er hevet tilstrekkelig til at ordningen kan sies å ha gjort jobben sin og kan legges ned.

Den siste tiden har Klimaetaten mottatt stadig færre søknader til ordningen. Dette forsterker inntrykket Klimaetaten har om at det ikke lenger er et like stort behov for ordningen.