Klimatilskudd

Her finner du en oversikt over klimatilskuddene du kan søke på.

Støtte til energitiltak i borettslag og sameier

Enova gir inntil 10 millioner kroner i støtte til borettslag og sameier som gjennomfører energibesparende tiltak, for eksempel solceller.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Enova støtter inntil 30 prosent av kostnadene til energiforbedringstiltak i borettslag og sameier, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Alle energitiltak som bidrar til at borettslaget bruker mindre strøm fra nettet kan støttes, inkludert installasjon av solceller.

Tilskuddet er konkurransebasert. Jo mer kostnadseffektive energitiltak du søker støtte til, jo sterkere stiller du i konkurransen.

Støtte til energikartlegging i yrkesbygg

Søk om tilskudd til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg.

Bedrifter

Få støtte fra Enova til å gjennomføre en energikartlegging av arbeidsplassen din. Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Lyst på et mer kostnads- og energieffektivt kontorbygg? Få inntil 10 millioner i støtte fra Enova til energibesparende tiltak.

Bedrifter

Om tilskuddsordningen

Enova støtter inntil 30 prosent av kostnadene til energibesparende tiltak i yrkesbygg, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Støtteordningen er særlig relevant for eldre bygg med et stort energiforbedringspotensial. Minstekravet for å kunne søke er mål om 20 % energiforbedring per bygg.

Isolasjon og bytte av vinduer og dører i private boliger

Få støtte til isolering, bytte av vinduer og dører, og andre tiltak som senker energibruken i boligen din.

Privatpersoner

Om støtteordningen

Ønsker du å ta grep for å gjøre boligen din mer energieffektiv? Nå får du støtte til tiltak som senker strømforbruk og varmetap i boligen din.

Du kan søke om støtte til og med 31. desember 2023.

Ladeinfrastruktur til borettslag og sameier

Motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur i borettslag eller sameie.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Mangler borettslaget eller sameiet ditt lademuligheter for elbil? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme.

Kartleggingsstøtte for borettslag og sameier

Få støtte fra Enova til å gjennomføre kartlegging av klima- og energitiltak i ditt borettslag eller sameie.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Støtteordningen skal bidra til at borettslag og boligsameier får en oversikt over tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Ordningen forvaltes av Enova.

Sykkelparkering i borettslag og sameier

Motta tilskudd til å bygge trygg sykkelparkering i sameie/borettslag.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Sykkelen din fortjener å stå tørt og trygt hjemme. Dersom borettslaget eller sameiet ditt mangler en trygg parkering for sykler, kan dere få støtte til å bygge en sikker sykkelparkering. Eksempler på sykkelparkeringer som kan få tilskudd:

  • Nytt sykkelskur i skjermet bakgård
  • Bygging av sykkelparkering i garasje

Tilskudd til biogasstasjoner

En stadig større andel av Oslo og Norges tungtransport kjører på biogass. Nå kan dere få tilskudd til å etablere biogasstasjoner i Oslo.

Bedrifter

Om støtteordningen

Veitrafikk er den største utslippskilden i Oslo, og tunge kjøretøy står for nesten en fjerdedel av utslippene fra veitrafikken i byen. For at flere skal velge fossilfrie alternativ til diesel må det være et godt tilbud av klimavennlige drivstoff. Nå kan dere få tilskudd til å etablere biogasstasjoner i Oslo.

Smart energistyring for boliger

Få inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.

Privatpersoner

Om støtteordningen

Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Du sparer strømutgifter og bidrar til mindre belastning på strømnettet. Tilskuddet forvaltes av Enova.

Hurtiglader for elektriske varebiler

Motta tilskudd for etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Bedrifter

Om støtteordningen

Stadig flere elektriske varebiler i Oslo øker behovet for egne hurtigladere. Nå kan din bedrift motta opp til 1 million kroner i tilskudd til etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Både eiere av elektriske varebiler og aktører som benytter elektriske varebiler i sin virksomhet kan søke tilskudd. Ladeoperatører og energistasjoner kan også søke om tilskudd.

Støtte til elmotorsykkel og elmoped

Born to be utslippsfri? Nå får du 25.000 kroner i støtte fra Enova ved kjøp av elmotorsykkel og 3.500 kroner i støtte ved kjøp av elmoped.

Privatpersoner

Om støtteordningen

Elmotorsykkel og elmoped er utslippsvennlige alternativer for deg som vurderer et kjøretøyalternativ til bil nr. 2 i husholdningen.

Enova støtter kjøp av lette og tunge elmotorsykler og elmopeder så lenge de er registrert etter 22. mars 2022.

Elektriske maskiner og motorredskaper

Motta tilskudd til innkjøp av elektriske maskiner og motorredskaper til bruk i Oslo.

Bedrifter

Om støtteordningen

Lyst til å bytte ut den dieseldrevne gravemaskinen eller hjullasteren med en mer klimavennlig utgave? Nå kan bedriften din motta tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper og maskiner til bruk i Oslo. Eksempler på maskiner som vil kunne få støtte er mindre gravemaskiner, hjullastere og dumpere i tillegg til andre driftsmaskiner som gressklippetraktorer o.l.

Kartleggingstilskudd for utslippsfri anleggsplass

Motta tilskudd til rådgivning om hvilke tiltak du som utbygger kan iverksette for å få byggeplassen utslippsfri. 

Bedrifter

Om støtteordningen 

Stadig flere tar i bruk fornybare energikilder på byggeplassene i Oslo. Få tilskudd fra Oslo kommune til å kartlegge hvordan din byggeplass også kan bli utslippsfri.

Trygg sykkelparkering på jobb

Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du et trygt og tørt sted å parkere sykkelen din på jobb? Nå kan private bedrifter få tilskudd til å etablere sykkelparkering til alle ansatte som ønsker å sykle til og fra jobben.

Aktiv til jobb

Motta tilskudd til tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du å gå, løpe eller sykle til jobben? Vi ønsker å legge til rette for en mer aktiv reisevei til og fra jobb, og gir nå støtte til bedrifter som vil tilrettelegge for sine aktive ansatte. Dere kan få støtte til en hel rekke ulike tiltak, som for eksempel oppgradering av garderoben, ladestasjoner for el-sykkelbatterier eller sykkelvask.

Elektrisk lastesykkel for bedrifter

Motta tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kom deg enkelt og raskt fram i byen med en elektrisk lastesykkel. Med på lasset kan du ha varer, verktøy og det du måtte trenge i jobbhverdagen. Mindre leveranser utgjør rundt en fjerdedel av vareleveransene i Oslo og vi har som mål at flere av disse kan gjøres med hjelp av elektrisk lastesykkel i stedet for bil.

Lading av elvarebil

Motta tilskudd til ladeinfrastruktur og ladebokser for elvarebiler.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kjører du rundt i en el-varebil, men mangler lademuligheter? Med støtte fra Oslo kommune kan din bedrift oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur og installere ladebokser for elvarebiler.

Vrakpant for parkeringsplass

Motta tilskudd til å bruke parkeringsplassene på jobb på helt nye måter.

Bedrifter

Om støtteordningen

Har dere lyst til å erstatte parkeringsplassene på jobb med noe annet nyttig? Nå kan bedrifter i Oslo få støtte til å gjøre om parkeringsplasser til for eksempel sykkelparkering, lunsjområde eller sette opp en basketballkurv. Valgmulighetene er mange - her står dere fritt!

Lading av lastebil og buss

Motta tilskudd til etablering av ladepunkter for lastebiler, turbusser eller andre tyngre kjøretøy.

Bedrifter

Om støtteordningen

Oslo kommune ønsker å legge til rette for bruk av utslippsfrie tunge kjøretøy. Derfor kan virksomheten din nå få støtte til etablering av AC-lading under 50 kW for egne kjøretøy, eller til offentlig tilgjengelige DC-ladere med effekt på over 50 kW.

Etablering av ladestasjoner for elektriske drosjer

Motta tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme.

Bedrifter

Om støtteordningen

Innen november 2024 skal alle drosjer i Oslo være utslippsfrie. For å gjøre det enklere for drosjesjåfører å velge elektrisk gir vi nå tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos drosjesjåfører som allerede eier eller ønsker å kjøpe en el-drosje. Tilskuddsordningen gjelder kun i Oslo kommune.

Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter

Motta tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger.

Privatpersoner
Borettslag og sameier
Bedrifter

Om støtteordningen

Klima- og energifondet gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og pilotprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger og -teknologier. Det er ønskelig med prosjekter knyttet til både produksjon og bruk av energi. Målet med støtte til FoU- og pilotprosjekter er å utvikle eller vise frem nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene, øke energieffektiviteten og øke produksjonen av fornybar energi i Oslo.

Kjøp av tunge elektriske kjøretøy

Få inntil 40 % av merkostnadene dekket av Enova.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kutt utslipp og driftskostnader i virksomheten din ved å kjøpe elektrisk lastebil, eller andre tunge elektriske kjøretøy. Du kan få inntil 40 % av merkostnadene dekket av Enova.

Samlastterminal

Ønsker du å bygge bylogistikkterminaler for omlasting og samlasting i Oslo? Se hvilke tilskuddsordninger som er aktuelle her.

Bedrifter

Samlastterminaler er viktige tilretteleggere for effektiv og klimasmart varelogistikk i byer. Her har vi samlet aktuelle tilskuddsordninger for dere som ønsker å bygge nye eller oppgradere eksisterende terminaler i Oslo. Dere kan få støtte til både ladeinfrastruktur, ladepunkter, kjøretøy og mer.